Όροι χρήσης

Γενικά

Οι κάτωθι όροι χρήσης έχουν συνταχθεί από τον ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου και ορίζουν τη σχέση επισκεπτών και χρηστών του www.agrolisi.gr ( εφεξής και χάριν συντομίας “δικτυακός τόπος”) με το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του. Σε περίπτωση λοιπόν διαφωνίας παρακαλούμαι όπως δεν προβείτε σε χρήση του δικτυακού τόπου, αλλά όπως μας γνωστοποιήσετε τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις σας προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών.
Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως , διαβάζετε τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποτεδήποτε επισκέπτεστε το δικτυακό τόπο.
Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών του δικτυακού τόπου καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν σε αυτό υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο.
Επιπροσθέτως υποχρεούστε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου.

Όροι εγγραφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες του agrolisi.gr θα πρέπει:
να δηλώσετε τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,
να ενημερώνετε επιμελώς το site άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζετε ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή,για την καλύτερη ομαλή λειτουργία του site όπως και για την κάθε δυνατή προστασία των επισκεπτών/χρηστών του.

Αποποίηση Ευθύνης

Το κάθε είδους πληροφοριακό και διαφημιστικό υλικό του δικτυακού τόπου είναι μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το υλικό του δικτυακού τόπου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη και ο χρήστης του δικτυακού τόπου δεν πρέπει να παίρνει αποφάσεις βασιζόμενος αποκλειστικά και μόνο στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία η απώλεια υποστεί κάποιος χρήστης λόγω πληροφοριών που βρήκε στο δικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου δύναται να παρέχεται από τρίτους και η εγκυρότητά του δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.
Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που προβάλλονται σε αυτόν. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ευθύνη του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου για την περιγραφή π.χ ενός ακινήτου κλπ, για οποιαδήποτε οικονομική ζημία προκληθεί από συναλλαγή στην αγορά ακινήτων ή άλλων κινητών αγαθών. Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι είναι καθαρός από ιούς, ή ότι τα links που υπάρχουν σε αυτόν είναι καθαρά από ιούς.
Οι σελίδες του δικτυακού τόπου μπορεί να έχουν τεχνικά προβλήματα ή τυπογραφικά λάθη. Ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να έχει επίκαιρες και ισχύουσες πληροφορίες ανα πάσα στιγμή.
Επίσης, αποδέχεστε πλήρως και αναντίρρητα ότι ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει τη δημοσίευση και ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο.

Υλικό τρίτων και διαφημίσεις

Ο δικτυακός τόπος περιέχει υλικό που υποβάλλεται από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε μη σύννομη προβολή προκύψει από παράλειψη, λάθος, ανακρίβεια σε υλικό που παρέχεται από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα διέπεται από τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου.
Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσεις (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων. Ο Ιδιοκτήτης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού. Περαιτέρω ο ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Υλικό που υποβάλλετε στον δικτυακό τόπο

Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο δικτυακό τόπο, δίνετε αυτόματα στο δικτυακό τόπο το δικαίωμα και άδεια να προβάλλει, δημοσιεύσει, μεταφράσει, αναπαράγει αυτό το υλικό ή μέρος του σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, με οποιαδήποτε τεχνολογία. Αναγνωρίζετε ταυτόχρονα ότι ο δικτυακός τόπος δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει ή δημοσιεύσει το υλικό που υποβάλλετε.

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay – out) του δικτυακού τόπου, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον Ιδιοκτήτη, διατίθενται δε στους εσάς αυστηρά για προσωπική χρήση. Ο Ιδιοκτήτης πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο δικτυακού τόπου να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.
Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Ιδιοκτήτη ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιδιοκτήτη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτόν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι ο Ιδιοκτήτης έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από τον ίδιο είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο.
Χρήση φωτογραφιών σε αγγελίες: Δηλώνετε υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική σας ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Ο Ιδιοκτήτης ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.
Περαιτέρω αναλαμβάνετε την υποχρέωση να καλύψετε κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν υποστεί ο Ιδιοκτήτης από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

Νομοθεσία

Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Απορίες

Αν έχετε κάποια απορία ή χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση info@agrolisi.gr